1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

3. De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

4. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

5. Hunde skal føres i snor.

6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

8. Kørsel med cykel og motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

9. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

10. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget.

11. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

13. Ønskes der levende lys på gravstedet, skal de købes hos graveren.

14. Affald fra gravsteder skal henlægges i de opstillede affaldsbeholdere.